Hoofdwerktuigkundige in Centrales (HWTK)

Opleiding

De opleiding Hoofdwerktuigkundige in Centrales is een door de energie- en afvalbranche erkende opleiding op hbo niveau 5 (eerste 2 jaar HBO). Het diploma HWTK is meestal vereist voor de functie van hoofdwerktuigkundige in een energiecentrale.

In die functie geef je meestal operationeel leiding aan een team op de wacht en is meestal direct verantwoordelijk voor de operationele bedrijfsvoering met één of meer eenheden voor de opwekking van elektriciteit en/of warmte. Bij uitgebreide installaties met een centrale bediening ben je gedelegeerd verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering en het aansturen van het onderhoud van gecompliceerde installaties. De algemene leiding is hierbij meestal in handen van een teamleider.

De opleiding Hoofdwerktuigkundige in Centrales (HWTK) vervangt de oude opleiding WIC-B. De opleiding HWTK maakt gebruik van lesmateriaal van WIC-B, waarbij uit het lesmateriaal alleen de relevante gedeelten worden gebruikt en eventuele overige gedeelten van de stof alleen als naslagwerk dient (voor het uitwerken van cases e.d.). Uitgangspunt hierbij is dat de opleiding zowel qua inhoud als qua aanpak en examinering afgestemd is op het functieprofiel van de hoofdwerktuigkundige, zoals die is vastgesteld door de branche van energieproductiebedrijven.

In de opleiding wordt de nadruk gelegd op het leren in de beroepspraktijk, in de vorm van praktijkcases.

LET OP: de inschrijfkosten bedragen €175,00. Dit is exclusief de kosten voor het lesmateriaal, examens, vrijstellingen en andere bijkomende kosten.

Voor wie?

Het diploma Hoofdwerktuigkundige in Centrales is meestal vereist voor de functie van hoofdwerktuigkundige of eenheidverantwoordelijke. Deze geeft operationeel leiding aan een team op de wacht en is meestal direct verantwoordelijk voor de operationele bedrijfsvoering met één of meer eenheden voor de opwekking van elektriciteit en/of warmte.

Waarom kiezen voor VAPRO?

 • De beste trainers: Ruim 65 jaar ervaring
 • Klassikale trainingen: Op landelijk niveau
 • Praktijk en theorie: Direct je kennis in de praktijk brengen

Inhoud

De opleiding HWTK is verdeeld in 6 studieclusters waarbij we adviseren deze in de aangegeven volgorde te volgen.

Cluster 1. Wiskunde en Thermodynamica

In Cluster 1 van de HWTK opleiding worden de volgende vakken behandeld:

 • Wiskunde: gericht op basiskennis van het differentiëren en integreren en het kunnen werken met functies.
 • Thermodynamica: de theorie van de thermodynamica, de 1e en 2e hoofdwet, het begrip entropie, de gaswetten, toestandsveranderingen, theoretische benadering van kringprocessen alsmede de beschouwing van enkele praktische kringprocessen.
 • Productieproces B deel 1: Rankinecyclus, thermodynamische aspecten van herverhitting, voedingswater-voorverwarming en het belang van het condensorvacuüm.

De examinering van dit cluster betreft 3 examens: Wiskunde deel 1, Wiskunde deel 2 en Thermodynamica. Je dient tevens een case te maken m.b.t. Thermodynamica en Productieproces B deel 1.

Cluster 2. Sterkteleer & Materialenkennis

In Cluster 2 van de HWTK opleiding worden de volgende vakken behandeld:

 • Mechanica en Sterkteleer: rotatie en translatie, krachten, momenten en koppels, massamiddelpunt, wrijving, arbeid en energie, middelpuntzoekende kracht. Begrippen als traagheidsmomenten, buiging en wringing.
 • Materialenkennis: eigenschappen van metalen, toestandsdiagrammen, het ijzer-koolstofdiagram, gelegeerd en ongelegeerd staal, warmtebehandeling, non-ferrometalen, corrosie, materiaalonderzoek en -beproeving, materiaalkeuze.
 • Pijpleidingen en appendages: uitvoering, aanleg, berekening, ophanging en bevestiging van pijpleidingen en appendages, principes van stromingsleer en het berekenen van drukverlies in pijpleidingen.

De examinering van dit cluster betreft het afnemen van 1 open boek examen voor het vak Mechanica en Sterkteleer en het maken van een case voor de gecombineerde vakken Materialenkennis/Pijpleidingen & Appendages.

Cluster 3. Productieproces HWTK

In Cluster 3 van de HWTK opleiding worden de volgende vakken behandeld:

 • Ketelinstallaties Productieproces deel 1: circulatie in stoomketels, pijpkarakteristieken en instabiliteit, kookverschijnselen, warmtetechnische berekeningen, verbrandings¬technologie, poederkooltoevoer- en stookinrichtingen, rookgaszijdige vervuiling en reiniging, emissie en milieubelasting, metingen, veiligheidstoestellen, wanddikte berekening en tenslotte de beproeving van ketelinstallaties.
 • Milieu en Chemie: brandstofeigenschappen en opslag, verbranding, theorie en meting van brandstofenergie.
 • Stoomturbines productieproces deel 2: naast herhaling van de stoomturbinetheorie uit WIC-A, turbinerendementen, constructieaspecten; lagers, assen en rotoren, koppelingen, basiskennis van uitlijnen en balanceren, huizen en deelflenzen, fundaties. Bedrijfsvoeringaspecten; belastingveranderingen, overbelastingsregeling en glijdruk-bedrijf, spanningen en restlevensduur, storingen en schades, conditie-monitoring trillingsmetingen en analyse, alsmede de regeling van stoomturbines. Het starten, stoppen en conserveren van een eenheid.
 • Productieproces gedeelte 2: praktische toepassing van thermodynamica. Optredende verliezen in de kringloop en de bepaling daarvan, doorrekenen van een energiebalans, de efficiënte inzet van productiemiddelen, moderne ontwikkelingen van gecombineerde processen.

De examinering van dit cluster betreft 2 examens: Productieproces deel 1 en Productieproces deel 2. Je dient tevens een case maken m.b.t. Productie van energie.

Cluster 4. Elektrotechniek en Procesautomatisering

In Cluster 4 van de HWTK opleiding worden de volgende vakken behandeld:

 • Elektrotechniek: elektrotechniek in de centrales, wisselstroomtheorie, elektriciteitsleer en vermogenselektronica.
 • Procesautomatisering: wordt ingevuld door een case over de procesautomatisering. MRB-schema’s, PID-regelingen, responsie van processen, stabiliteit van een regelkring, elektronische regelaar, compact regelaar en PLC, opbouw DCS en bussystemen, data-acquisitie, storingen in MRB-systemen, meettechniek en meetfouten.

De examinering van dit cluster vindt plaats door het afnemen van 1 examen voor het gecombineerde vak Elektrotechniek HWTK en het maken van een case voor het vak Procesautomatisering.

Cluster 5. Onderhoudsmanagement

In Cluster 5 van de HWTK opleiding worden de volgende vakken behandeld:

 • Financieel-economische kennis: basiskennis van kostprijsberekening, calculatiemethoden, budgettering. Dit vak geeft ter afsluiting inzicht in de basisprincipes van boekhouding, de balans en het lezen van de jaarrekening.
  Bij Financieel-economische kennis hoort een studiewijzer waarin de interessante gedeelten aangegeven worden.
 • Onderhoudsmanagement: bedrijfsmanagement, de onderhoudsorganisatie, het onderhoudsproces, onderhoudstheorie en onderhoudsconcepten, projectbeheer en projectmanagement, onderhoudskosten en budget, planningsmethodieken en tenslotte logistiek management.
 • Statistiek: toepassingsgebieden van de statistiek, tabellen en grafische voorstellingen, ordening van cijfermateriaal en frequentietabellen, verschillende vormen van gemiddelde waarden, spreiding en standaarddeviatie, alsmede de foutentheorie.

De examinering van dit cluster geschiedt door het maken van 1 examen Onderhoudsmanagement/Financieel-economische kennis en Statistiek.

Cluster 6. Het eindverslag

Het eindverslag met presentatie is een verplicht onderdeel van de HWTK-opleiding en dient om de vereiste competenties te behalen om enerzijds te voldoen aan het beroepsprofiel van de hoofdwerktuigkundige en anderzijds aan de hbo-competenties die de Hogeschool Zeeland stelt om in te kunnen stromen in een vervolgstudie aan het hbo.
Het onderwerp van je eindverslag heeft betrekking op jouw organisatie, duurzaamheid, zorgsystemen, KAM en Milieu & Chemie.
De thema’s waarin je dient te ontwikkelen zijn: milieu en chemie, zorgsystemen, en duurzaam ondernemen.

 • Milieu en Chemie behandelt aspecten van het leefmilieu, milieubeleid en wetgeving, lucht- en koelwaterverontreiniging en de beperking daarvan, meetprincipes voor luchtverontreiniging, geluid, radioactiviteit, membraantechnologie en tenslotte een kort overzicht van afval¬verwerkende verbrandings¬installaties.
 • Zorgsystemen behandelt milieutechniek, milieu- en kwaliteitzorg;
 • Duurzaam ondernemen: dit vak wordt ingevuld door vakreviews duurzame ontwikkeling:
 • Bedrijfskunde en duurzame ontwikkeling. Deze vakreviews zijn kosteloos te downloaden via www.dho.nl (onder Publicaties).

Aanvullende informatie

Vooropleiding:

Om het diploma Hoofdwerktuigkundige in Centrales te verwerven, dien je in het bezit te zijn van het diploma Werktuigkundige, of een gelijkwaardige opleiding. Daarnaast dien je gedurende twee jaar bedieningswerkzaamheden te hebben verricht in een elektriciteitscentrale of een vergelijkbare industriële installatie die een koppeling heeft met het openbare net.

Cursusduur:

De omvang van de opleiding is er op gericht dat met een gemiddelde studiebelasting van 20 uur in de week – inclusief het uitwerken van cases – de totale opleiding in circa 2 jaar af te ronden is.

Vrijstelling:

Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling? Vraag dan hier vrijstelling voor jouw REWIC module(s) aan.

Kostenoverzicht HWTK opleiding:

 • Inschrijfkosten van de opleiding bedraagt € 175,00.
 • De aanvraag van een vrijstelling kost € 150,00.
 • De kosten van de boeken kun je vinden in het bestelformulier (te vinden onder het tabje Downloads). Per 1 juli 2019 zijn de prijzen veranderd. Vanaf heden graag deze lijst gebruiken. Dit formulier kun je vervolgens ingevuld versturen naar leermiddelen@rewic.nl.
 • De kosten van een examen zijn € 105,00.
 • De kosten van één casus bedragen € 450,00 (max. 4 cases in de HWTK opleiding)
 • De kosten van de eindopdracht bedragen € 750,00.

Handleiding H2O lib:

REWIC wil H2O lib ter beschikking stellen aan zijn HWTK-studenten. Via H2O lib kunnen de studenten meer inzicht verwerven over het productieproces. Via het programma kunnen diverse variabelen worden ingesteld waarmee het effect op het rendement van een eigen bekend kringloopproces kan worden doorgerekend onder andere stoomcondities; andere koelwatertemperatuur; afwijkend vacuüm; andere luchtdruk en/of temperatuur. De H2O lib stukken zijn beschikbaar via het tabje Downloads.

Projectleider techniek voor Hoofdwerktuigkundigen

Klaar met de HWTK-opleiding en geïnteresseerd in het diploma Associate degree Projectleider Techniek?

In overleg met de Hanzehogeschool Groningen is een schakelprogramma ontwikkeld dat u in staat stelt om binnen een half jaar uw diploma Ad PT te behalen. Dit kan geheel op basis van zelfstudie in uw eigen tijd en tempo. Ook heeft u de mogelijkheid om aanvullende colleges te volgen (locatie Groningen, afhankelijk van het lesprogramma).

Meer informatie hierover kunt u vinden via de onderstaande link:

https://professionals.hanze.nl/alle-opleidingen/techniek/engineering/projectleider-techniek-voor-hoofdwerktuigkundigen/

 

Meer informatie:
Heb je een vraag of wens je meer informatie, neem dan contact op met het REWIC secretariaat via 070 3378 358 of info@rewic.nl.

Resultaat

Indien je alle modules, inclusief het eindverslag in cluster 6, met voldoende resultaat hebt afgerond en daarnaast 2 jaar werkervaring hebt in een centrale, ontvang je het HWTK diploma.

Het inschrijven en volgen van losse modules binnen de HWTK opleiding is ook mogelijk. Je ontvangt bij voldoende resultaat van de betreffende REWIC HWTK module een certificaat.

De examenuitslag, casebeoordeling of ontvangen vrijstelling is maximaal 5 jaar geldig. Binnen 5 jaar kan je de resultaten van de examens gebruiken voor de aanvraag van het diploma. Certificaten ouder dan vijf jaar worden via het vrijstellingenbeleid behandeld. Het plan van aanpak voor een case is 1 jaar geldig. Na 1 jaar zal er een nieuw plan van aanpak ingediend moeten worden die na goedkeuring de mogelijkheid geeft de case te gaan uitwerken.

Wat zeggen klanten over ons

 • “Goede aansluiting bij mijn functie. Zeer tevreden over het resultaat. Ik kan deze kennis direct in de praktijk toepassen.”

  Piet Westenberg
  Piet Westenberg Production Superintendent
 • “Ik ben tevreden over VAPRO. Ik kon de theorie goed in de praktijk toepassen. Daarnaast begrijp ik mijn organisatie nog beter.”

  Roemer Schultz
  Roemer Schultz Projectleider

Vragen over je training of trainingsadvies op maat?

Heb je een vraag over onze trainingen? Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Stel hier je vraag