Waarom de opleiding Operationeel Veiligheidskundige (OVK)?

Veiligheid is binnen productiebedrijven altijd een veelbesproken onderwerp. Naast het handhaven van veiligheidsregels komt de focus steeds meer te liggen op een veiligheidscultuur. Niet langer plichtmatig een certificaat behalen, maar echt op de werkvloer staan waar mensen doordrongen zijn van de risico’s in hun werkomgeving. Vanuit haar kennis van industriële bedrijven en hun medewerkers, heeft VAPRO in samenwerking met Gelling Publishing de opleiding Operationele Veiligheidskunde voor de Industrie (OVK Industrie) ontwikkeld. Deze opleiding draagt bij aan een cultuur van veiligheid. Bekijk hier de volledige inhoud van de opleiding.

Waarom kiezen voor een OVK training?
De huidige markt geeft nadrukkelijk aan meer behoefte te hebben aan operationeel veiligheidskundige. Hierin kan een verdeling worden gemaakt tussen:

    • De OVK die binnen een (MKB) bedrijf de rol invult van preventiemedewerker, die uitvoering geeft aan het arbeidsomstandighedenbeleid zoals geformuleerd in de RI&E.
    • De OVK die tijdens projecten (grotere bouwprojecten, turn arounds, stops, nieuwbouwprojecten) fungeert als “de ogen, de oren en de mond” van de aangewezen veiligheidskundige (MVK of HVK niveau). De veiligheidskundige die de vertaalslag maakt naar de werkvloer.

Welke taken behoren tot het takenpakket?
In eerste instantie lijken beide rollen uit elkaar te lopen. Bij nader inzien blijkt dit niet het geval te zijn. Voor beiden geldt dat zij:

  • In staat moeten zijn een risico-analyse te lezen, te interpreteren en indien nodig aan te vullen.
  • In staat moeten zijn om op basis van de risico-analyse op een coachende wijze voorlichting en instructie te verzorgen met als oogmerk het verhogen van de arbeidsveiligheid en arbeidsgezondheid. En hiermede een bijdragen leveren aan het reduceren van ongevallen en beroepsziekten.
  • In staat moeten zijn om op basis van de risico-analyse toezicht te kunnen uitoefenen op de voorgeschreven beheersmaatregelen. Maar ook optimalisatie van de beheersmaatregelen te kunnen aandragen.

Om invulling te kunnen geven aan de genoemde taken is een basiskennis vereist die verder reikt dan wordt aangeboden in de opleiding VOL-VCA. En gebaseerd is op door MVK-ers en/of HVK-ers ontwikkelde risico-analyses. Het zou gesteld kunnen worden dat de OVK de “missing link” is tussen de veiligheidsprofessional en de werkvloer. Mede omdat zij vaak onderdeel uitmaken van de werkvloer.

Het programma van de VAPRO OVK training:
Het programma bestaat in totaal uit een module van 5 trainingsdagen (10 dagdelen) en is als volgt:

Dag 1: Arbozorg en organisatie, taken en positie van de veiligheidskundige.
Dag 2: Arbeidsplaatsen, markering, signalering, besloten ruimten etc.
Dag 3: Arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en signalering – Intervisie: probleemstelling en wijze van onderzoek – bedrijfsopdracht
Dag 4: Gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar, vervoer, milieu, gezondheidsrisico’s
Dag 5: Risicobeheersing 1 – RIE, TRA, LMRA en werkvergunning

Kijk op de website voor meer informatie en de trainingsdata. Voor vragen over deze training kun je contact opnemen met VAPRO Trainingen, telefoon: 070-3378301.